Co nabízíme

  

Gestalt terapie se v České republice dnes už etablovala. Máme zde tři instituty specializované na systematický výcvik: IVGTDialog a Gestalt Studia. Mimoto u nás existují  výcviky, v nichž se Gestalt používá gestalt terapie jako metodologický  zdroj, např. Instep. Dále jsou zde výcviky, kde se jeho know-how přímo či nepřímo využívá, např. Výcvik integrace v psychoterapii či SUR. A jistě bychom našli i výcviky, které s ním spojuje humanistická orientace.  Právě absolventy těchto vzdělávacích programů oslovujeme s naší nabídkou.

Vycházíme z toho, že profesní růst je v našem oboru obecně sdílenou normou / hodnotou. Vystudovaní psychoterapeuti vidí dvě možnosti: přihlásit se do dalšího výcviku nebo se účastnit speciálních kurzů a tematických seminářů. Ukazujeme jim novou možnost.

S ohledem na vzdělávací potřeby českých psychoterapeutů nabízíme postgraduální výcvik v gestalt terapii (2.běh). Jeho základní parametry jsme stanovili na základě evropských standardů i našich zkušeností, i těch z 1.běhu postgraduálu (2016-2019).

V našem výcviku můžete rozvinout specifické psychoterapeutické kompetence, rozšířít si svůj repertoár o nové perspektivy, modely a kognitivní mapy, zažít  experienciální a experimentální přístup, procvičit si práci s emocemi či skupinovou dynamikou. A můžete zažít supervizi a intervizi ad hoc a zejména podnětné kolegiální prostředí.

Pojetí:

Předpokládáme, že procesní, resp. sebezkušenostní  průpravu už zájemci o postgraduální studium získali v dostatečné míře ve svém primárním výcviku. Samozřejmě –  vzhledem k povaze gestalt terapie – budou i frekventanti našeho výcviku využívat vlastní prožívání a uvědomování. Naší prioritou ovšem je profesní podpora.

Obsah:

Respektujeme požadavky na kontinuální vzdělávání, které zformulovala Evropská asociace pro gestalt terapii: standardy výcviků a kompetence gestalt terapeuta. Účastníky chceme podpořit, aby teorii gestalt terapie tvořivě využívali praxi – a obohatili tak svůj terapeutický styl.  Proto je pro nás důležité společné bádání,   kolegiální diskuse a tvůrčí práce s kazuistikami.

Tematická osa výcviku:
Filosofie a jazyk gestalt terapie
Současná gestalt terapie: výzkumy a trendy
Teorie self v gestalt terapii
Fenomenologicko-experimentální přístup
Gestalt diagnostika a case formulation
Terapeutický vztah a terapeutická situace
Terapeutické aplikace gestalt terapie

Čas a rozsah:

Program trvá dva roky a čítá celkem 160 výcvikových hodin. Začíná v zimě roku 2020. První setkání se koná 13. – 15. února. Další termíny 1.ročníku:  4.-6. června (zrušeno), 10. – 12. září, 10.-12.prosince 2020.
Termíny 2. ročníku v roce 2021 jsou tyto: 14.-16.ledna4.-6.března, 13.-15.května, 9.-11. září a 4.-6.listopadu.

Místo:

Výcvik bude probíhat v Praze, v centru Modrý klíč v Modřanech. Máme zde k dispozici celé jedno patro včetně kuchyně a sociálního zázemí. Dá se tu i přespat.

Struktura a náplň:

Program tvoří třídenní semináře po 20 hodinách. Každý výcvikový rok se konají celkem čtyři setkání, zpravidla dva v zimním a dva v letním semestru, a to vždy od čtvrtka do soboty.

Struktura podle dnů a hodin:

  • čtvrtek 10:00 – 13:00 a 14:30 – 19:00 (tj. 7,5 hod)
  • pátek 9:00 – 13:00 a 14:30 – 19:00 (tj. 8,5 hod)
  • sobota 9:00 – 13:00 (tj. 4 hod)

Ve vzdělávacích blocích se frekventanti věnují teorii a metodologii gestalt terapie a své znalosti také zpevňují ve cvičeních. Semináře zahrnují také pravidelné individuální a skupinové reflexe, společné diskuse, sdílení tipů na odborné zdroje atd. Supervize nejsou součástí výcviku. Jsme však připraveni ji s ohledem na potřeby účastníků zprostředkovat, a to jak v individuální tak i skupinové formě.

Lektoři:

Výcvik koncipuje a metodologicky garantuje kmenový tým. Jednotlivé vzdělávací bloky vedou dva lektoři.

Účastníci:

Program je primárně určen absolventům výcviků v gestalt terapii. Vítáni jsou i kolegové vzdělaní ve spřízněných směrech / modalitách (viz výše).  Přihlášky mohou posílat všichni zájemci. Každopádně podmínkou účasti je vždy aktuální terapeutická praxe.

Počet členů:

Výcviková skupina bude mít 25 členů.  Kromě práce v celé skupině budeme často využívat i dvě menší skupiny a také nácvik ve trojicích (klient – terapeut – pozorovatel).

Cena:

Za jeden výcvikový rok, resp.  za blok čtyř seminářů po čtyřech dnech, se platí celkem 20.000 Kč.  Nabízíme možnost splátkového kalendáře.

Formality:

Vztah frekventanta a poskytovatele upravuje smlouva, s níž se frekventanti seznámí před prvním setkáním. Zahrnuje standardní položky, kromě pravidel uvedených výše také etické zásady včetně ochrany osobních údajů. Po splnění vzdělávacích a finančních podmínek dostanou absolventi diplom s počtem hodin.

Účastníci mohou tyto hodiny využít pro doplnění vzdělávání vyžadovaného zaměstnavateli, odbornými pracovišti, národními či mezinárodními asociacemi.

Počítáme s akreditací výcviku v rámci Asociace klinických psychologů.

Přihlášky a vstupní rozhovor:

Na účasti ve výcviku se s adepty chceme domlouvat. Společně s nimi chceme společně zvážit, nakolik může program naplnit jejich vzdělávací potřeby. První krok představuje vyplnění formuláře zde, přímo na webových stránkách. Druhým krokem je pak rozhovor s členem kmenového týmu v dohodnutém termínu. Na vstupní interview budou uchazeči individuálně pozváni, vybíráme za ně jednorázový poplatek 500 Kč. Přihlášky posílejte do 31. května 2019.

prihlaska